لینک مستقیم فایل|اثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای كلیه در رتهای دیابتی – نفركتومی یكطرفه (مطالعه استریولوژیك)|

همراه با فرمول,مقدمه,مواد و روشها 1,یافته ها ,جدول شماره 1ـ میانگین حجم كلیه (بر حسب میلیمتر مكعب) در گروههای مورد بررسی,جدول شماره 2ـ میانگین حجم كل گلومرولی بر كلیه (بر حسب میلیمتر مكعب) در گروههای ,جدول شماره 3ـ میانگین تعداد كل گلومرول بر كلیه (Ntotalkid)در گروههای مورد بررسی,بحثاثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای كلیه در رتهای دیابتی – نفركتومی یكطرفه (مطالعه استریولوژیك)|41010284|myx42091328|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل اثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای كلیه در رتهای دیابتی – نفركتومی یكطرفه (مطالعه استریولوژیك) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چكیده

مقدمه نفروپاتی دیابتی یكی از علل مرحله نهایی بیماری كلیوی است به علت هیپرگلیسمی در كلیه آنژیوتانسین II بطور موضعی افزایش یافته و موجب القاء ضایعات كلیوی بویژه ضایعات گلومرولی می شود دراین تحقیق گیرنده نوع1 آنژیوتانسینII(AT1)توسط لوزارتان بلوكه وتاثیر این دارو در مهار ضایعات كلیوی بطور كمی ارزیابی گردید